Политика конфиденциальности

Informace pro klienty a obchodní partnery

Společnosti HDC Czech republic,s.r.o, IČO: 07023171,se sídlem: Na Vyhlídce 1290, 252 10 Mníšek pod Brdy , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 293224,  zastoupenou panem Bronislavem Kvasničkou, jednatelem společnosti (dále jen „my“ nebo „naše společnost“), přijaté v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

 

ÚVODNÍ INFORMACE

Úvod

Vážení klienti, obchodní partneři a návštěvníci,
tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem společnost HDC Czech republic,s.r.o (dále jen „Společnost“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“). Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat. Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Společnost v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou identifikační údaje klientů a obchodních partnerů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů obchodních partnerů (právnických osob), informace o Vašem členství nebo uzavřené smlouvě, kontaktní údaje (zejména bydliště, e-mailová adresa a tel. spojení) a také záznamy o návštěvnících prostor Společnosti.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost HDC Czech republic,s.r.o, IČO: 07023171,se sídlem: Na Vyhlídce 290, 252 10 Mníšek pod Brdy , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 293224

Společnost určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje společnosti naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.
Společnost HDC Czech republic,s.r.o  je jediným Správcem Vašich osobních údajů  a Vaše osobní údaje nikomu nepředává.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Společnost zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Společnost o klientech, obchodních partnerech a návštěvnících zpracovává.

 

a) Klienti

Osobní údaje
(Kategorie a příklady)
Účel zpracováníPrávní základ zpracování
Základní identifikační a kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • e-mail, telefonní číslo,
 • adresa.
 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související komunikace,
 • plnění zákonných povinností,
 • evidence a vymáhání případných pohledávek.
 • Uzavření a plnění smlouvy,
 • oprávněný zájem Společnosti na vymáhání pohledávek.
Údaje vztahující se ke smlouvě s klientem:

 • druh členství,
 • doba trvání členství,
 • finanční fakturačních podmínky.
 • Plnění příslušné smlouvy,
 • plnění zákonných povinností.
 • Uzavření a plnění smlouvy.
Údaje vztahující se k osobnímu tréninku:

 • jméno,
 • profese,
 • věk,
 • e-mail, tel.,
 • zkušenosti s osobním tréninkem,
 • cíle osobního tréninku,
 • zdravotní problémy ovlivňující způsob nastavení osobních tréninku.
 • Plnění příslušné smlouvy, vedení osobního tréninku.
 • Uzavření a plnění smlouvy,
 • Souhlas klienta.
Fotografie
 • Použití fotografie pro marketingové účely
 • Souhlas příslušné osoby.
Bezpečnostní údaje:

 • záznamy z kamerového systému,
 • záznamy z přístupového systému.
 • Ochrana majetku Společnosti, klientů a dalších osob,
 • ochrana před krádežemi nebo jinou trestnou činností,
 • kontrola únikových tras.
 • Oprávněný zájem Společnosti na zajištění kontroly vstupu a ochrany majetku Společnosti, klientů a dalších osob.
Údaje pro marketingové účely

 • jméno a příjmení,
 • e-mail, telefonní číslo, adresa.
 • informace o dosavadním členství,
 • nároky na slevy a výhody.
 • Propagace a podpora prodeje a služeb Společnosti,
 • zasílání informací o nových službách a produktech nebo jiných marketingových/obchodních sdělení.
 • souhlas příslušné osoby se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely,
 • oprávněný zájem na oslovování klientů přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení.
Údaje o návštěvách našich webových stránek:

 • IP adresy nebo cookies.
 • Evidence návštěv a vylepšení našich služeb a pro statistické a analytické účely. Více informací o cookies naleznete v kapitole „Co jsou to cookies“ níže.
 • Oprávněný zájem společnosti ohledně informací o návštěvě našich webových stránek
 • souhlas s takovým zpracováním, pokud je vyžadován.

b) Obchodní partneři

Osobní údaje
(Kategorie a příklady)
Účel zpracováníPrávní základ zpracování
Základní identifikační a kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • pozice, společnost,
 • e-mail, telefonní číslo,
 • adresa,
 • platební a dodací údaje.
 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace,
 • evidence a vymáhání případných pohledávek.
 • Uzavření a plnění smlouvy,
 • oprávněný zájem Společnosti na vymáhání pohledávek.
Údaje pro marketingové účely

 • jméno a příjmení,
 • pozice, společnost,
 • e-mail, telefonní číslo,
 • informace o dosavadní obchodní spolupráci a komunikaci,
 • nároky na slevy a výhody.
 • Propagace a podpora prodeje a služeb Společnosti,
 • zasílání informací o nových službách a produktech nebo jiných marketingových/obchodních sdělení.
 • souhlas příslušné osoby (i předáváním vizitky) nebo udělený souhlas se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely,
 • oprávněný zájem na oslovování zákazníků přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení.

c) Návštěvy Společnosti

Osobní údajeÚčel zpracováváníPrávní základ zpracování
Bezpečnostní údaje:

 • záznamy z kamerového systému,
 • evidence návštěv.
 • Ochrana majetku Společnosti, zaměstnanců a dalších osob,
 • ochrana před krádežemi nebo jinou trestnou činností,
 • kontrola pobytu osob v prostorách Společnosti.
 • Oprávněný zájem Společnosti na zajištění kontroly vstupu a ochrany majetku Společnosti, zaměstnanců a dalších osob.

Z jakých zdrojů získává Společnost Vaše osobní údaje?

Společnost získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od klientů či od obchodních partnerů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES) nebo z návštěv prostor Společnosti.

Sdílí Společnost Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

a) Externí poskytovatelé služeb

Společnost využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména účetnictví, výkaznictví, správu pohledávek, marketing a propagaci, IT. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Společností předány určité osobní údaje klientů, obchodních partnerů a/nebo návštěv.

Externí poskytovatelé služeb jsou však Společností prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů klientů, obchodních partnerů a/nebo návštěv. Se všemi těmito poskytovateli má Společnost uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů Společnosti pro zabezpečení osobních údajů.

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Společnost je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje klientů, obchodních partnerů a/nebo návštěvníků se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci.

Předává Společnost osobní údaje do zemí mimo EHP?

Společnost nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Společnost udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho bude Společnost Vaše osobní údaje uchovávat?

Společnost uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování. Pokud údaje Společnost zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 10ti let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti, příp. zpracovatelů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud Společnost neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je Společnost už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud Společnost neověří, zda oprávněné zájmy Společnosti převažují nad zájmy subjektu údajů;
 • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Společnosti. V případě vznesení Vaší námitky proti dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, pokud se domníváte, že Společnost porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač tak, jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

Cookies využíváme především pro marketingové účely, sběr statistických údajů a analýzy návštěv webu, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

Dotazy a  kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

HDC Czech republic,s.r.o
Na Vyhlídce 1290, 252 10 Mníšek pod Brdy
E-mail: osobniudaje@hdcczech.cz

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady Společnost rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Společnosti www.hdcczech.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Ujišťujeme Vás však, že nedojde k žádným změnám se zpětnou platností a že nebudeme žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají nakládání s dříve získanými údaji.