Pro koho je program určen?

HDC Individuální program je sestavován na základě požadavků hráče. Je vytvořen po konzultaci s našimi specialisty.

Popis programu

Na základě vstupní konzultace a dle požadavků hráče bude vypracován individuální plán přípravy, který bude obsahovat:

 • cíl přípravy
 • termínový kalendář a počet tréninkových jednotek přípravy
 • obsah přípravy
 • diagnostické výstupy

Obsahové oblasti, ze kterých se dá sestavit program:

Diagnostika

 • testy kondičních-koordinačních schopností (Sport Testing Dryland)
 • analýza techniky bruslení HST (Skating Analysis)
 • mentální analýza (DAP)
 • testy na ledě (Sport Testing Ice)
 • výkonnostní testy Stride Power na hokejovém trenažéru (Sport Testing HST)
 • výkonnostní testy Win Gate HST na hokejovém trenažéru (Sport Testing HST)
 • určení pulzních rozsahů / max.pulz, VO2max, anaerobní, aerobní, klidový (Firstbeat)
 • rozbor krve
 • zjištění úrovně kreatinkinázy a interpretace výsledků
 • diagnostika pohybového aparátu sportovce (zkrácené a oslabené svaly, svalová disbalance, nesprávné pohybové stereotypy)

Plánování

 • Plán cvičení na hokejovém trenažéru (Instructor)
 • Plán cvičení na suchu (LuxTrainer)
 • Plán cvičení na ledě (Hockey Drill)
 • Plán kompenzačních cvičení
 • Principy stravování, pitného režimu a regenerace

Tréninkové prostředí

 • Trénink na hokejovém trenažéru (Fusion Skating)
 • Trénink na suchu (specializovaná fitness zóna, hřiště, terén)
 • Trénink na ledě (specializované pomůcky)

Regenerace

 • kompenzační cvičení, masáže, kryokomora
 • výstup, závěrečná hodnocení

Who is the program for?

HDC The individual program is compiled based on the player’s requirements. It is created in consultation with our specialists.

Program description

Based on the initial consultation and according to the player’s requirements, an individual preparation plan will be developed, which will include:

 • goal of preparation
 • term calendar and number of training units of preparation
 • content of preparation
 • diagnostic outputs

Content areas from which the program can be compiled:

Diagnostics

 • tests of fitness-coordination abilities (Sport Testing Dryland)
 • analysis of skating technique HST (Skating Analysis)
 • mental analysis (DAP)
 • tests on ice (Sport Testing Ice)
 • Stride Power performance tests on a hockey simulator (Sport Testing HST)
 • performance tests Win Gate HST on a hockey simulator (Sport Testing HST)
 • determination of pulse ranges / max. pulse, VO2max, anaerobic, aerobic, resting (Firstbeat)
 • blood test
 • determination of creatine kinase levels and interpretation of results
 • diagnostics of the athlete’s musculoskeletal system (shortened and weakened muscles, muscle imbalance, incorrect movement stereotypes)

Planning

 • Hockey exercise plan (Instructor)
 • Dry Exercise Schedule (LuxTrainer)
 • Ice Hockey Drill Schedule
 • Compensatory exercise plan
 • Principles of diet, drinking regime and regeneration

Training environment

 • Hockey training (Fusion Skating)
 • Dry training (specialized fitness zone, playground, terrain)
 • Ice training (specialized aids)

Regeneration

 • compensatory exercises, massages, cryochamber
 • output, final evaluations